UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

 1. Preduzetnika NATAŠA PETROVIĆ PR IPPON-SHOP, Beograd-Rakovica, Miljakovačke staze 12g, mat.br. 65261154, PIB: 111209117, Tel.: +381649954085, www.ipponshopsrbija.com., kao Prodavac, i
 2. ………………………………………………… kao kupac, na sledeći način:

Član 1.

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba).

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 73/2010) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima i poreklu robe ili usluge;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
 5. pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 6. podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;
 8. obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji;
 9. uslovima za jednostrani raskid ugovora;
 10. adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;

Član 3.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne ne može biti duži od 30 dana. Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: putem kurirskih službi Aks Express, City Express, Bex Express, Post Express, Daily Express a troškove isporuke snosi kupac. Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevoziocu a po nalogu Kupca.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te ukoliko ima primedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Član 5.

Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ dinara.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8. 

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: emailom u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 4 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

Prodavac

_______________________________________

Kupac

_______________________________________